Algemene voorwaarden

  1. Onze facturen zijn betaalbaar binne de 14 dagen na factuurdatum.
  2. In geval van laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder in gebrekestelling interesten van 10% en een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 75 euro) verschuldigd.
  3. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd.